Premium Rate SMS & AUDIOTEX services

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře udělujete Vy, jakožto Subjekt údajů, společnosti TOPIC PRESS s.r.o., se sídlem Za klášterem 614, CZ - 742 45 Fulnek, IČO: 48394084 (Dále Správce údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů.

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení, datum narození, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, e-mail, případně další údaje, které odesílatel formuláře (Subjekt údajů) uvede v rámci formuláře.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
    - Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
  3. Doba zpracování osobních údajů je 2 měsíce od udělení tohoto souhlasu.
  4. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám
  5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.
  7. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
  8. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Co je nového?

Rozšířili jsme naše komunikační rozhraní o možnost přijímat SMS (v synchronním režimu) ze sítí slovenských mobilních operátoru Orange a T-Mobile. nabízíme jednoduché technické řešení, snadné zapojení služby.

Odkazy